Vlada Srbije usvojila je na današnjoj sednici Predlog zakona o socijalnoj karti. Donošenje ovog zakona, na koji se čeka godinama, jedan je od prioriteta Vlade Republike Srbije i Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja koje poziva poslanike da u skupštinskoj raspravi podrže predloženi zakon, budući da je njegov osnovni cilj unapređenje kontrole socijalnih davanja, što treba da rezultira boljom i poštenijom raspodelom tog novca.  Cilj uspostavljanja registra Socijalne karte je postojanje jedinstvene i centraliziovane evidencije u elektronskom obliku, koja sadrži tačne i ažurne podatke o socijalno-ekonomskom statusu pojedinaca i sa njim povezanih lica i koja omogućava korisnicima podataka da obavljaju poslove obrade podataka radi utvrđivanja činjenica neohpodnih za ostvarivanje prava i usluga iz oblasti socijalne zaštite. Uvođenjem ovog sistema biće omogućeno da građani koji su u najtežem ekonomskom položaju budu vidljiviji u sistemu, kako bi blagovremeno i efektivno ostvarili prava na potrebnu podršku. Očekivanja Vlade Srbije i Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja su da će se za istu količinu novca obezbediti mnogo bolje targetirana socijalna pomoć.