Danas je na petoj sednici Skupštine Grada usvojen bužet Grada za 2021. godinu u iznosu od 6 milijardi i 374 miliona dinara što je za 14,63 odsto manje od obima utvrđenog rebalansom budžeta za 2020. godinu. U strukturi predloženog obima planirani su tekući prihodi u iznosu od 5 milijardi 468 miliona dinara uz preneta neutrošena u iznosu od 425, 5 miliona dinara. U strukturi tekućih prihoda planirani su prihodi od poreza na dohodak, dobit i kapitalne dobitke u visini od 2 milijarde i 907 miliona dinara dok su prihodi od poreza na zarade planirani u visini 2 milijarde i 550 miliona a na osnovu očekivanog ostvarenja u tekućoj godini uvećanog za projektovan rast bruto društvenog proizvoda i očekivanog priliva od uplata odloženih poreza na plate dela poreskih obveznika i privrednih subjekata iz 2020. godine. Prihodi od poreza od samostalnih delatnosti planirani su u visini od 154, 8 miliona dinara , što je manje za 10.86% dok su prihodi od poreza na imovinu planirani u visini od milijardu i 271 milion dinara što je za 13,79 % manje u odnosu na prošlu godinu. Prihodi od poreza na dobra i usluge od komunalnih taksi i naknada planirani su u iznosu od 185,9 miliona dinara, dok su predviđeni prihodi od prodaje dobara u visini od 244,6 miliona. Ostali prihodi budžeta planirani su u iznosu od 88,6 miliona dinara dok će gradska kasa prihodovati i uplatu 70% od ostvarene dobiti od javnih i javno komunalnih preduzeća , po završnim računima iz 2020. godine. Prihodi donacija od međunarodnih organizacija planirani su u iznosu od 37 miliona dinara dok će od transfera sa  drugih nivoa vlasti Grad prihodovati 357,9 miliona dinara.  Predloženi rashodi planirani su u iznosu od 5 milijardi i 66 miliona dinara. Ukupni izdaci za nefinansijsku imovinu planirani su u iznosu od milijardu i 87 i čine 17,05% rashoda u budžetu grada za 2021. dok izdaci za otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine iznose 221,3 miliona i čine 3,47% struktre ukupnih rashoda. Planirani rashodi za zaposlene iznose milijardu i 232 miliona dinara što je za 3,41 posto više jer je predviđeno da se plate zaposlenima u javnom sektoru povećaju za 3,5% počev od plate za decembar 2020. godine. Planirani rashodi za robe i usluge iznose milijardu i 395 miliona dinara što je za 10,51% manje nego što je bilo planirano rebalansom budžeta za ovu godinu dok su rashodi za otplatu kamata planirani su u iznosu od 5,4 miliona dinara , u skladu sa planom otplate kredita dok je i iznos subvencija umanjen za 19%. Planirani rashodi za transfere iznose 296 ,5 miliona  a najveći iznos od planiranih transfera opredeljen je za opremanje i bolje funkcionisanje rada osnovnih i srednjih škola u visini 476,7 miliona dinara odnosno transfer za primarnu zdravstvenu zaštitu. Sredstva rezervi budžeta planirana su u visini od 96 miliona od čega je 10 miliona predviđeno za stalnu budžetku rezervu a 86 za tekuću rezervu budžeta. Planiran je i budžetski deficit od 434,9 što predstavlja 7,59% planiranih prhoda  a pokriće će biće obezbeđeno iz prenetih neutrošenih sredstava i delom iz prodaje nefinansijske imovine. Kod kriterijuma budžeta postoje dva bitna kriterijuma praćenje makroekonomskih parametara i realizacija planiranih prihoda budžeta za prethodni period – rekao je danas nakon usvajanja budžeta Gradonačelnik, Stevan Bakić dodajući da je pandemija korona virusa  ostavila trag i oborila očekivane realne prihode grada zbog čega je kreiranje budžeta grada za narednu godinu bio veliki izazov . Mi ni sada ne znamo stepen posledica koje će naša privreda osetiti a izradi budžeta pristupili smo racionalno i ekonomično. Kod prihoda smo morali da obratimo pažnju na planiranje sredstava zakonom naloženih gradu kao i finansiranje mere donetih od Vlade Republike srbije za suzbijanja ove zaraze sa primarnim ciljem zaštite života građana našeg grada. Smanjili smo rashode i to troškove roba i usluga za 164 miliona, subvencije za 260 miliona dinara dok smo ostale troškove smanjili za 36 miliona – rekao je Gradonačelnik Bakić dodajući da su rashodi po pitanju funkcionisanja organa grada i rashodi javnoga duga smanjeni  u odnosu na 2020. godinu za 93 miliona.  Sva ta smanjenja usmerena su u davanje i povećanje u oblasti obrazovanja i zdravstva dok socijalna komponenta takođe nije ostala zanemarena i po pitanju socijalno najugroženijeg stanovništva nije umanjen ni jedan dinar. Za socijalnu pomoć opredeljeno je 123 miliona, za potrebe Narodne kuhinje 40 miliona, a za primarnu zdravstvenu zaštitu 119 miliona dinara. Povećanje je evidentno i u oblasti obrazovanja pa su za predškolsko obrazovanje izdvojena sredstva u iznosu od 813 miliona, za osnovno obrazovanje 288 miliona dinara , dok je 186 miliona dinara izdvojeno za srednje škole. Za studente je izdvojeno 14 miliona dinara.  Sa velikim oprezom vodili smo računa i o investicionoj komponenti jer ne znamo u kakvom stanju će se nalaziti privreda – kaže još Bakić dodajući da su od kapitalnih investicija prednost dobili već započeti objekti.  Odbornička grupa Za građansku Suboticu za budžet nije glasala jer je kako kaže predsednik ove grupe Miroslav Milojević – budžet interesantan i neostvariv. Ono što je inetersantno u budžetu a što je skupštinska većina htela da prećuti je to da je budžet planiran na rastu bruto društevon proizvoda od  8,8%  što je nerealno jer je čak  i republički budžet planiran na rastu bruto društevnog proizvoda od 6% što je je takođe visoko jer prethodne dve tri godine rast bruto društvenog proizvoda iznosio svega 2-3%.  Znači već sa ovim je ostvarena sistemska greška i verovatno će se minus u budžetu kretati do milijardu dinara– rekao je Milojević dodajući na kraju da je budžet spisak želja koje su neostvarive. Budžet za narednu godinu bilo je izuzetno teško napraviti, sastaviti i uklopiti sve što je trenutno pred nama – rekao je predsednik odborničke grupe „Za našu decu“ Veljko Vojnić dodajući da su u obzir uzete sve stavke kao i da je isti potpuno uravnotežen. Što se tiče planiranog rasta bruto društvenog proizvoda od 8,8% planirana je i prosečna inflacija od 1,8%  a to nije odluka koju je doneo samoinicijativno  ni Gradonačelnik ni Sekretarijat nego je uputstvo stiglo od Ministarstva finansija od čega se nije smelo odsupati. Da li je 8,8% veliko ili malo mi to ne znamo jer ne znamo ni kakvi će naši prihodi biti. Ovo je samo plan ali reći da je razlika od 8,8% u odnosu na republičkih 6% strukturna greška i da iznosi milijardu dinara nije realno. Razlika između onoga što je planirano i onoga što se nalazi u budžetu može biti samo, u najgorem slučaju 150 miliona dinara a nikako ne milijardu– obrazložio je Vojnić.