Komisija za  dodelu stipendija raspisala je konkurs za dodelu stipendija za student sa teritorije Grada Subotice za školsku 2020/2021. Godinu.  Komisija će dodeliti 100 stipendija koje će se isplaćivati u deset jednakih mesečnih rata dok će se iznos stipendije po studentu određivati najviše do visine iznosa stipendije na koji se ne plaća porez na dohodak građana po Zakonu o porezu na dohodak građana. Stipendiju  može ostvariti student državljanin Republike Srbije  koji ima prebivalište na teritoriji Grada Subotice najmanje godinu dana pre raspisivanja konkursa odnosno kojiupisuje prvi put bilo koju godinu studija prvog stepena (osnovne akademske studije, osnovne strukovne studije), ili studije drugog stepena ( master akademske studije, specijalističke strukovne studije, specijalističke akademske studije) na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija kao i student koji je upisao tekuću školsku godinu na teret budžeta Republike Srbije. Stipendiju ne može dobiti student koji ima status apsolventa, ili je u produženom status, koji je u radnom odnosu, korisnik je druge stipendije ili ima navršenih 26 godina kao i ako u toku školske godine napustio školovanje. Komisija će sačiniti rang listu  bodovanjem na osnovu sledećih kriterijuma:

            – deficitarnost struke – maksimalno 60 bodova,

            – postignuti uspeh – maksimalno 100 bodova,

            – stepen obrazovanja (strukovne i akademske studije) – maksimalno 10

              bodova  i

            – socijalno-ekonomski status – maksimalno 20 bodova.

Odluku o dodeli stipendija donosi Gradonačelnik na osnovu rang liste sačinjene od strane Komisije.   Odluka, rang lista i utvrđena lista deficitarnosti objavljuje se na zvaničnoj internet stranici Grada Subotice  Student kome nije dodeljena stipendija ima pravo žalbe Gradskom veću Grada Subotice u roku od osam dana od dana objavljivanja odluke o dodeli stipendija na veb-sajtu Grada.Odluka Gradskog veća po žalbi je konačna.

Prijava za konkurs može se preuzeti u Gradskom uslužnom centru, odnosno, sa veb-sajta Grada Subotice: www.subotica.rs.           

Prijave za dodelu stipendije po ovom Konkursu dostavljaju se  Komisiji za dodelu stipendija, predajom u Gradski uslužni centar Grada Subotice,  Trg slobode 1 ili poštom.

Konkurs je otvoren od 17.11. 2020. godine   do  4 12. 2020. godine.

Neblagovremene i nepotpune  prijave se neće razmatrati.

Bliže informacije u vezi Konkursa mogu se dobiti u Sekretarijatu za društvene delatnosti Gradske  uprave Subotica, Trg slobode 1, 3. sprat/305, ili na telefon 024-626-883.