Pojava pene u Palićkom jezeru posledica je normalnih bioloških procesa i javlja se u periodima kada su jaki talasi, na sličan način kao što nastaje i morska pena. Palićko jezero je hipertrofnog tipa, što znači da je produkcija algi i modrozelenih algi velika, što vodi daje karakterističnu zelenu boju. Brojnost modrozelenih algi je najveća upravo u turističkom sektoru, gde je veliki deo obale pod obaloutvrdom, a količina prirodne vegetacije (trske i vodenih biljaka) – najmanja. Kada u sklopu prirodnog životnog ciklusa dođe do odumiranja algi koje su se namnožile, dolazi do organskog raspadanja i u vodu se oslobađaju proteini i druge organske materije koje smanjuju površinski napon vode i deluju poput prirodnih deterdženata ističu u Službi zaštite životne sredine i održivog razvoja i navode da  pod udarom jakih talasa, dolazi do penušanja, a ponekad se stvara i gusta pena na čijoj površini se vide ćelije modrozelenih algi. Merema na poboljašnju kvaliteta vode koje Grad Subotica trenutno sprovodi,  a pre svega uspostavljanjem zaštitnih pojaseva oko jezera, omogućiće se obnavljanje vegetacije u priobalju i smanjiti priliv nutrijenata sa okolnih njiva, zbog čega bi trebalo da se ovakve pojave ubuduće sve ređe dešavaju.