Pokrajinski sekretar za poljoprivredu vodoprivredu i šumarstvo Čedomir Božić posetio je tokom boravka u Subotici Pokret gorana Subotice koji je iz sredstava Fonda za šume dobio 326.000 dinara.  Sekretarijat za poljoprivredu, raspolaže sa 150 miliona dinara u budžetskom fondu za šume što je značajno veći iznos sredstava nego prethodne godine – rekao je Božić dodajući dase jedan deo sredstava u iznosu od 50 miliona dinara koristi se za pošumljavanje, gde mogu da konkurišu lokalne samouprave a uvedena je i nova linija, od 25 miliona, za obnovu degradiranih šumskih područja. Za rasadničku proizvodnju iznos sredstava u ovoj godini veći je nego za prethodnu godinu i iznosi 28 miliona dinara. Grad Subotica ove godine, za atarske puteve, ostvario je podršku od strane Sekretarijata za poljoprivredu, u iznosu od 20 miliona dinara a otvoreni su konkursi i za udruženja, kada je 50  Dobrovoljnih vatrogasnih društava dobilo 20 miliona dinara. Na konkursima poljoprivrednim proizvođačima , kroz različite konkurse dodeljeno je za sisteme za navodnjavanje 370 miliona dinara, 100 miliona dinara za ulaganje u fizičku imovinu gazdinstava, za protivgradne mreže 85 miliona odnosno za plastenike 80 miliona i opremanje stočarskih farmi 90 miliona dinara – rekao je Božić ističući da se uskoro očekuju rezultati konkursa za ribnjake gde je na raspolaganju bilo 25 miliona dinara. Načelnik Severnobačkog upravnog okruga, Bojan Šoralov, zahvalio se Pokrajinskom sekretaru Božiću na uspešnom sprovođenju programa Vlade Republike Srbije i predsednika Republike Srbije odnosno podršci njegovog Sekretarijata poljoprivrednicima u vidu subvencija i kroz projekte.

Postoje površine koje moramo hitno da rekultivišemo. Pre svega to su površine koje su služile kao pozajmišta peska i zemlje, za izgradnju auto puta Y kraka a na jednom pozajmištu pored Y kraka danas se stvara divlja deponija – rekao je Šoralov predlažući potom da se iste površine pošume. Gradsku deponiju, problem koji datira od pre 50 godina, takođe je potrebno pokriti zemljom i pošumiti. Načelnik Severnobačkog upravnog okruga Bojan Šoralov skrenuo je pažnju Pokrajinskom sekretaru za poljoprivredu Čedomiru Božiću da Grad trenutno nema inspektora zaduženog za zemljište i zatražio da se do kraja gdine raspiše konkurs, kako bi se sagledala i držala pod kontrolom situacija na terenu. Veliki broj poljoprivrednika, zaista pošteno obavlja svoj posao dok je mali broj onih koji je zakupio odnosno dobio zemlju na licitaciji pa istu izdaje trećim licima a mi ne želimo da zbog njih gubimo na ugledu.