Grad Subotica je u saradnji sa partnerskom organizacijom Udruženje građana „Edukativni centar Roma“, u okviru programa „Podrška EU inkluziji Roma – Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma“ koji sprovodi Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) a finansira EU putem IPA 2016. realizovao projekat „Interkulturalizam i antidiskriminacija u Subotici“. Na završnoj konferenciji upriličenoj tim povodom u Velikoj većnici Gradske kuće, član Gradskog veća zadužen za oblast obrazovanja i kulture, Miloš Nikolić, rekao je da je cilj ovog jednogodišnjeg projekta bio da se na nivou lokalne samouprave osigura stalna podrška merama javne politike i aktivnostima na planu unapređivanja interkulturalnosti i antidiskriminacije, posebno među učenicima romske nacionalnosti.

Grad Subotica je bio nosilac projekta „Interkulturalizam i antidiskriminacija u Subotici”, istakao je Nikolić i podsetio da naš grad ima dugogodišnju tradiciju u multukulturalnosti, zagovaranju tolerancije i negovanju kulture, tradicije i istorijata svih nacionalnih zajednica koje žive na ovoj teritoriji.
„U okviru ovog projekta održana je i obuka za zaposlene u gradskoj upravi. Poseban akcenat je bio dat na razumevanju institucionalnih mehanizama, standarda i mera javnih politika u oblasti inkluzije Roma (evropski, nacionalni i lokalni nivo), razvijanju komunikacijskih veština u pružanju socijalnih i drugih usluga prema romskoj populaciji i podizanje svesti o ljudskim i manjinskim pravima u lokalnim multietničkim zajednicama“, naveo je Miloš Nikolić.
U ime Grada Subotice izrazio je zahvalnost celokupnom projektnom timu na profesionalnom radu i na postignutim rezultatima koji su, kako je kazao, veoma merljivi i vidljivi i koji će nam i nadalje mnogo koristiti.
„Siguran sam da ćemo u budućnosti zajednički realizovati i implementirati još puno sličnih projektaka, koji su zaista od velike važnosti, ne samo za pripadnike romske zajednice, već za sve građane Subotice“, poručio je Miloš Nikolić.
Predsednik Edukatovnog centra Roma, Stevan Nikolić, izjavio je, obraćajući se medijima, da subotička lokalna samouprava podržava inkluzivno obrazovanje u okviru kojeg se teži ka  što većem uključivanju romske dece, smanjenju diskriminacija u obrazovanju i drugim oblastima društvenog života.

„Da bi se dosegao opšti cilj projekta, uključen je veliki broj aktera koji su realizovali široku lepeza aktivnosti: 400 učenika i 30 prosvetnih radnika iz pet osnovnih škola u kojima je veći procenat romskih učenika ( tri gradske i dve prigradske), 30 zaposlenih u lokalnoj samoupravi, rukovodioci četiri mesne zajednice sa većim procentom romske populacije, predstvnici romske zajednice kao i predstavnici devet nacionalnih zajednica koji su okupljeni u Savez udruženja nacionalnih zajednica Subotice“, naglasio je Stevan Nikolić.
Uključivanjem ovako velikom broja aktera, dodao je, uspeli smo da multipliciramo efekat Projekta.
„Postojeći model lokalnog međusektorskog umrežavanja  omogućava integrisani pristup antidiskriminaciji i anticiganizmu. Ovaj pristup je primenljiv u svakoj lokalnoj zajednici u Srbiji i regionu. Ovaj model uključuje već postojeće lokalne resurse i ne zahteva nijednu neizvodljivu akciju. Procena je da je aktivnosti u okviru projekta ‘Interkulturalizam i antidiskriminacija u Subotici’ osetili preko 2.000 osoba“, rekao je Stevan Nikolić.

Ukupna vrednost projekta je 65.430 evra, od čega je doprinos Evropske unije 58.848 evra.