Sekretarijat za društvene delatnosti saopštio je da učenici-putnici subotičkih srednjih škola sa prebivalištem na teritoriji Grada Subotice svoje mesečne karte rešavaće u školama u koje su upisani.

Učenici putnici koji iz subotičke opštine putuju za Bačku Topolu, Kanjižu, Sombor, Novi Kneževac ili neku drugu opštinu, zahteve za regresirane mesečne karte predavaće u Gradskom uslužnom centru Grada Subotice od  22. jula do 14. avgusta 2020. godine. Potvrde za mesečne karte izdavaće se od 20. do 31. avgusta 2020. godine i to od 10.00 – 13.30 časova u Gradskoj upravi, Trg slobode broj 1, III sprat, soba 305.

Ukoliko učenici do ovog datuma ne završe praksu ili upis u naredni razred, potvrde će se izdavati i naknadno.

Za regulisanje prava za mesečnu kartu učenici treba da prilože:

  • fotokopiju lične karte (ako učenik nema, onda jednog od roditelja);
  • overenu potvrdu škole o upisu (potvrda mora sadržati obrazovni profil i napomenu da učenik prvi put upisuje razred);
  • dokaz o pozitivnom uspehu ( overena kopija đačke knjižice koja mora biti potpisana od direktora škole i odelj.starešine i overena pečatom škole ili overena kopija svedočanstva ).

Nepotpuna dokumentacija neće biti uzeta u razmatranje.

Učenici lošeg materijalnog stanja, koji nisu u mogućnosti da plaćaju cenu regresirane mesečne karte treba da se obrate Centru za socijalni rad grada Subotice, Alekse Šantića broj 27 za oslobađanje plaćanja učešća za cenu mesečne karte.

Učenici linearno plaćaju 1.800,00 dinara od pune cene mesečne karte.

Učenicima  srednjih škola koji su upisani u susedne gradove i opštine na obrazovne profile koji su verifikovani u srednjim školama na teritoriji Grada Subotice, putni troškovi se ne participiraju. Izuzetno od stava 1 ovog člana, putni troškovi se participiraju ako u školskoj godini nije otvoreno odeljenje verifikovanog obrazovnog profila na nastavnom jeziku na kojem učenik pohađa nastavu.

Učenicima srednjih škola koji su upisani u susedne gradove i opštine na obrazovne profile koji nisu bili verifikovani u srednjim školama na teritoriji Grada Subotice u školskoj godini kada su upisali prvi razred, a verifikovani su u toku njihovog školovanja, nastavlja se participiranje putnih troškova.

Učenicima srednjih škola  koji ponavljaju razred, putni troškovi se ne participiraju.