Upravni odbor Zdravstvene ustanove Apoteke Subotica i na osnovu saglasnosti Gradonačelnika Grada doneo je odluku o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup poslovnih prostorija u javnoj svojini Grada Subotice datih na korišćenje zdravstvenoj ustanovi Apoteka Subotica. Tim povodom raspisan je oglas gde ova ustanova poziva sve zainteresovane da učestvuju u javnom nadmetanju  radi uzimanja u zakup 20 apoteka širom grada za obavljanje isključivo iste delatnosti- trgovine na malo farmaceutskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama. Ponuda važi za sve poslovne prostore iz oglasa i ne postoji mogućnost uzimanja u zakup pojedinačnih poslovnih prostorija. Poslovne prostorije budućem zakupcu izdaju se na period od 15 godina a početni najniži iznos zakupnine, za sve poslovne prostore iznosi 892.831,75 dinara bez PDV-a odnosno 1.071.398,10 dinara bez PDV ukoliko zakupac u zakup poslovne prostore uzme sa opremom. Troškovi adaptacije kao i troškovi održavanja padaju na teret zakupca bez prava potraživanja od zakupodavaca. Budući zakupac prema Ugovoru o Zakupu neće moći tokom trajanja zakupa da menja delatnost odnosno moraće da zaposli svo farmaceutsko osoblje, zaposlene farmaceute  i farmaceutske tehničare kao i najmanje 80% od ukupnog broja nemedicinskog osoblja I sa njima zaključi ugovor na određeno vreme. Pravo da učestvuje ima svaka apotekarska ustanova registrovana na teritoriji Republike Srbije koja zadovoljava uslove predviđene oglasom za davanje u zakup poslovnih prostorija. Prijave na oglas mogu se podneti do 23. Novembra u 13 časova dok će se javno nadmetanje održati 27.novembra u 12 časova u sedištu Apotekarske ustanove  Apoteka Subotica (Matije Gupca 26).