UGS „Solidarnost “ je u pisanom zahtevu Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja zatražilo ukidanje kaznenih penala radnicima koji su odradili pun radni staž a nisu imali potreban broj godina. Ti radnici u penziju često nisu otišli svojom voljom nego su to morali jer im je propala firma u kojoj su radili ili su proglašeni tehnološkim viškom – ističe se u zahtevu i dodaje da u ovim merama ima i diskriminacije jer su neki od njih u povlašćenom položaju jer se ta mera na njih ne odnosi, bilo zbog beneficija, bilo zbog toga što su radili u specijalnim delatnostima.Među pomenutim radnicima uočljivo je da su oni sa malim penzijama, pa ih je primena mere „penala“ dovela na rub egzistencije ili su postali socijalni slučajevi. Sramotno je što od vlasti stalno slušamo da je Srbija jaka finansijski, da ima novca, a da se jedan  broj radnika (njih približno oko 10.000) kažnjava, iako su pošteno odradili 40 godina. Ovo nije human odnos prema našim bakama i dedama, za koje  često slušamo da moramo voditi brigu o starijima!– stoji u zahtevu Udruženja građana solidarnost.Odgovor Ministarstva je usledio a u njemu se navodi da je uvođenje prevremene starosne penzije,  mera doneta u cilju smanjenja pritiska na penzionisanje pre navršenja opšte starosne granice i posledično, produženja radnog veka. Primera radi, u 2014. godini, skoro polovina novih starosnih penzionera muškaraca penzionisala se pre nego što je navršila 65 godina života, što u velikoj meri ugrožava održivost penzijskog sistema u celini.  Kod prevremenog penzionisanja, osiguraniku je data mogućnost da ode u penziju pre navršenja opšte starosne granice uz trajno smanjenje visine penzije za 0,34% za svaki mesec ranijeg penzionisanja u odnosu na opštu starosnu granicu za penzionisanje, koja iznosi 65 godina života za muškarce, a i za žene se u periodu do 2032. godine podiže sa 60 godina na 65 godina života. Trajno smanjenje visine penzije, tzv. penali pri prevremenom penzionisanju, uvedeni se iz razloga što u proseku osiguranik koji ode u prevremenu starosnu penziju duže prima penziju (što znači da će primiti veći broj penzija i ukupno više novca) u odnosu na osiguranike koji odu u starosnu penziju nakon što navrše opštu starosnu granicu, a pritom su imali istu dužinu staža i visinu zarada i doprinosa tokom osiguranja – stoji u odgovoru Ministarstva I ističe da se na taj način  visina penzije dovodi u vezu sa dužinom staža, uplaćenim doprinosima i predviđenom dužinom njenog korišćenja. Pored toga, time se osiguranicima obezbeđuje izbor između višeg iznosa penzije, s jedne strane i dužeg perioda primanja penzije u zavisnosti od ličnih preferencija. I pored dobijenog odgovora da se za sada ne predviđa izmena Zakona o penzijskom i  invalidskom osiguranju po ovom pitanju, UGS „Solidarnost“ će, zajedno sa socijalnim partnerima (sindikati, UG slične orijentacije, hiljade građana širom Srbije i u Subotici), nastaviti aktivnosti da se Zakon o PIO po ovom pitanju izmeni.