Na svojoj 42. sednici Vlada Srbije, razrešila je načelnika Severnobačkog okruga Dragog Vučkovića koji je tu funkciju obavljao od 17. januara 2014. godine i imenovala novog Bojana Šoralova  (1986.) odbornika u Skupštini grada, člana Odborničke grupe  Aleksandar Vučić – Za našu decu i predsednika Udruženja “Zeleni Subotice”.

Načelnik upravnog okruga:  

  • usklađuje rad okružnih područnih jedinica organa državne uprave;
  • prati primenu direktiva i instrukcija koje su izdate okružnim područnim jedinicama organa državne  uprave; 
  • prati ostvarivanje planova rada okružnih područnih jedinica organa državne uprave i stara se o uslovima  za njihov rad;
  • prati rad zaposlenih u okružnim područnim jedinicama organa državne uprave i predlaže rukovodiocu  državnog organa pokretanje disciplinskog postupka protiv njih;
  • sarađuje sa područnim jedinicama organa državne uprave koje vrše poslove državne uprave na području  ovog okruga a obrazovane su za područje šire ili uže od područja upravnog okruga;
  • sarađuje sa opštinama i gradovimaradi poboljšanja rada okružnih područnih jedinica organa državne  uprave i područnih jedinica organa državne uprave koje vrše poslove državne  uprave na području upravnog  okruga a obrazovane su za područje šire ili uže od područja upravnog okruga.

Načelnik upravnog okruga za svoj rad odgovara ministru državne uprave i lokalne samouprave i Vladi.

Načelnika upravnog okruga postavlja Vlada na period od pet godina, na predlog ministra pravde i državne uprave, prema Zakonu o državnim službenicima.

Zakonska rešenja predviđaju i postojanje Saveta upravnog okruga, radi usklađivanja rada organa državne uprave i lokalne samouprave na području upravnog okruga. Savet čine načelnik upravnog okruga i predsednici opština Mali Iđoš – Marko Lazić, Bačka Topola – Gabor Kišlinder, kao i gradonačelnik grada Subotica, Bogdan Laban.

Obaveza načelnika u vezi sa radom Saveta okruga podrazumeva redovno sazivanje sednica, na kojima ima ulogu predsedavajućeg, najmanje jednom u dva meseca. Na sednicama Saveta se razmatra problematika vezana za rad inspekcijskih službi i saradnju sa službama lokalne samouprave, u cilju poboljšanja uslova rada. Redovno se vodi zapisnik i donose zaključci, koji se obavezno dostavljaju Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave i ostalim ministarstvima, koja na teritoriji okruga imaju područne jedinice.