Na 2. sednici Skupštine grada Subotice, održanoj danas u Velikoj većnici Gradske kuće,  donet je Zaključak o prihvatanju Izveštaja o ostvarenju budžeta grada Subotice za period od 1. januara do 30. juna 2020. godine i Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Grada Subotice za 2020. godinu. Rebalansom usvojeni obim budžeta je manji za 864.314.000 dinara od obima budžeta usvojenom odlukom i iznosi 7.466.585.000 dinara.

Obrazlažući, u ime predlagača, Izveštaj o ostvarenju budžeta grada Subotice za period od 1. januara do 30. juna 2020. godine, sekretar Sekretarijata za finansije Dubravka Rodić je rekla da, s obzirom na vanredne okolnosti koje su zadesile našu zemlju, region pa i čitav svet, izazvane epidemijom zarazne bolesti kovid-19, Izveštaj o ostvarenju plana koji je budžetom zacrtan ne može da iskaže realnu sliku onoga što je urađeno u odnosu na planirane aktivnosti koje smo usvojili decembra prošle godine.

Neplanirane aktivnosti na suzbijanju širenja zarazne bolesti prouzrokovale su realokaciju budžetskih sredstava shodno hitnosti i neophodnosti da se sva potrebna budžetska sredstva stave u funkciju zaštite života i zdravlja građana Subotice, i to je bio prioritetni zadatak u izvršavanju budžeta za  izveštajni period, kazala je Dubravka Rodić.

U prvih šest meseci ove godine budžet grada Subotice raspolagao je sredstvima u iznosu 3.227 miliona dinara, što predstavlja 36,12 odsto planiranog godišnjeg obima. U odnosu na isti period prethodne godine raspolagano je sa 10,49 odsto više sredstava.

Od ukupno raspoloživih sredstava budžeta grada utrošeno je 96,40 odsto, odnosno 3.111 miliona dinara. Od planiranog obima rashoda i izdataka izvršeno je 34,82 odsto. U vanrednim okolnostima nije bilo jednostavno upravljati obavezama budžetskih korisnika. Nakon uvođenja vanrednog stanja u Republici Srbiji, Gradsko veće je u martu ove godine donelo akt kojim se nalaže budžetskim korisnicima da privremeno obustave preuzimanje  novih obaveza. Naloženo je da se javne nabavke sprovode samo za onu vrstu roba i usluga koje su neophodne za optimalno funkcionisanje grada.

Odgovornim i racionalnim korišćenjem ostvarenih budžetskih prihoda grad je funkcionisao bez zastoja. U izvršavanju obaveza gradski budžet nije imao docnje u zakonom predviđenim rokovoima za izmirivanje obaveza.

Rebalansom usvojeni predloženi obim budžeta je manji za 864.314.000 dinara od obima budžeta usvojenom odlukom i iznosi 7.466.585.000 dinara.

Gradonačelnik Subotice Stevan Bakić je, obraćajući se medijima, podsetio da je nakon uvođenja vanrednog stanja u našoj zemlji, Vlada Srbije donela set mera u cilju sprečavanja pojave širenja i suzbijanja zarazne bolesti kovid-19 i da se Grad Subotica, u okviru svoje nadležnosti, priključio sprovođenju tih mera.

„Pored podele zaštitnih maski i rukavica javnim ustanovama, preduzeta je sveobuhvatna dezinfekcija svih javnih ustanova, javnih šetališta, parkova, autobuskih stajališta, vrtića… Dezinfekciona sredstva delila su se i skupštinama stanara zgrada, mesnim zajednicama, a uvodile su se, nažalost, i zabrane rada određenih privrednih subjekata, poput kafića, restorana, salona za lepotu, kako bi se suzbila epidemija korona virusa. Gradski štab za vanredne situacije i Gradsko veće pokušali su da ublaže usporen rad privrednih aktivnosti donošenjem određenih mera kao što su oslobađanje od plaćanja zakupnine korisnicima prostora koji su u vlasništvu grada i plaćanja zakupnine za pijačne tezge. Sve to je uticalo na današnje usvajanje rebalansa budžeta za 2020. godinu koji je urađen i racionalno i restriktivno, vodeći pritom računa da se obezbede sredstva kako bi korisnici budžetskih sredstava mogli da pruže kvalitetnu uslugu iz svojih osnovnih delatnosti građanima Subotice. Rebalansom je usvojen budžet u iznosu od 7.466.585.000 dinara, od kojih je 904 miliona dinara sa drugih nivoa vlasti“, naglasio o je gradonačelnik Bakić.

Odbornici su doneli odluku o osnivanju Budžetskog fonda za podsticanje razvoja mladih talenata Grada Subotice i Odluku o ostvarivanju prava na sufinansiranje troškova za biomedicinski potpomognuto oplođenje za prvo i drugo dete, a usvojena je i Odluka o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta.

Na sednici su usvojena rešenja o davanju saglasnosti na izveštaje o  stepenu realizacije programa poslovanja za 2019. godinu 13 javnih i javno-komunalnih preduzeća i Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora „Park Palić“, a usvojena su i rešenja o davanju saglasnosti na odluku o raspodeli dobiti za 2019. godinu deset javnih i javno-komunalnih preduzeća, Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalna deponija“ Subotica i DOO „Park Palić“.

Odbornici su usvojili i Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora Apoteke Subotica.

Gradonačelnik Bakić je povodom ove, 46. tačke dnevnog reda, istakao da je Apoteka Subotica postala nerentabilna, da ne može da poštuje obaveze prema svojim poveriocima i da ne može da izmiruje tekuće obaveze.

„Bili smo sada prinuđeni na jedno hitno rešenje, tako da ćemo o svim detaljima blagovremeno obaveštavati subotičku javnost, neće ostati ništa sakriveno, u pitanju je 79 zaposlenih, i ni jedan zaposleni neće ostati na ulici”, naglasio je gradonačelnik Bakić.

To rešenje podrazumeva da se odustaje od modela javno-privatnog partnerstva koji je pokrenut u februaru, jer je ocenjeno da je taj proces isuviše dug, dok su već na samu najavu toga dobavljači pooštrili uslove pod kojima Apoteci isporučuju lekove. Zbog toga će biti zadržana jedna centralna gradska apoteka, a ostale će biti ponuđene u zakup.

Današnja sednica Skupštine grada otvorena je potvrđivanjem prestanka mandata članova Odborničke grupe „Pokret građanske Subotice“ Jenea Maglaija i Ilone Husak Hof i verifikacijom mandata novih članova te odborničke grupe, Ferenca Sovenjija i Bobana Evetovića.